Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“  • Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (socialinio ir dorinio ugdymo procese) (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas.

Vykdymo trukmė –  2019–2020 m. m.

Tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Uždaviniai: tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą; tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius; tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.

Dalyviai  –  Edita Burvytė, pilietinio ugdymo mokytoja metodininkė, ir Jekaterina Zvereva,  ekonomikos mokytoja.

  • Tarptautinisšvietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”.

Vykdymo trukmė –  2019 m. rugsėjis – 2020 m. lapkritis.

Tikslas –  tobulinti ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ dalyvių, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių, pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant projekto uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai:

  1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgus bei egzotinius augalus nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir (ar) bendruomenės nariais.
  2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
  3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, ugdyti jo gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padėti vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją globojant gamtą, auginant ir tyrinėjant augalus.
  4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
  5. Skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai.