2018-2019 m.m. projektai

Vykdomi projektai 2018-2019 mokslo metais

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

Vykdymo trukmė –  4 metai (nuo 2018 m. gruodžio 6 d.).

Tikslas – spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas; apmokyti vaikus naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėsti žinias apie sveiką gyvenseną, aptarti  lyčių ir asmenų nediskriminavimo klausimus.

Dalyviai: I-IV G  klasių mokiniai

Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę,,Istorijos ir kultūros Vilnijos krašto keliu“.

Vykdymo trukmė –  2019.02.25 – 2019.06.28

Tikslai – susipažinti su Vilnijos krašto istoriniu ir etnokultūriniu paveldu; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Uždaviniai – tęsti ir plėtoti pažintį su tautinių mažumų istorija ir etnokultūra; aplankyti Vilnijos krašto svarbiausias ir mums artimiausias vietoves ir objektus; sudominti mokinius senoviniais Vilnijos krašto amatais; užmegzti ryšį tarp mūsų gimnazijos ir Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnazijos bendruomenių; įtraukti į projekto veiklas kuo daugiau abiejų gimnazijų mokinių, pradedant nuo 1 klasės.

Projekto partneriai – Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnazija.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.

Projektas  ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.

Vykdymo trukmė –  2018 m. spalio –  2019 m. kovo mėn.

Tikslas – atskleisti ir ugdyti mokinių XXI–ojo amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese. Šio tikslo siekiama bendradarbiaujant mokykloms ir kūrybinių profesijų atstovams, kartu tyrinėjant ir sprendžiant konkrečios mokyklos patiriamus mokymosi iššūkius.

Uždaviniai:

  1. a) lavinti šiuos mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus: gebėjimą kritiškai, savarankiškai mąstyti ir spręsti problemas; gebėjimą bendradarbiauti įvairiose komandose ir efektyviai komunikuoti su skirtingais žmonėmis; kūrybiškumą ir vaizduotę; mokinių lyderystę, iniciatyvumą ir asmeninį augimą;
  2. b) stiprinti mokytojų kompetenciją kūrybiškai ugdyti mokinių XXI-ojo amžiaus gebėjimus bendrojo ugdymo procese.

Dalyviai:

8 ir I G klasių mokiniai

Kultūros projektas, skatinantis tautinių mažumų kultūrų plėtotę,,Istorijos ir kultūros Vilnijos krašto keliu“.

Vykdymo trukmė –  2019-02-25 – 2019-06-28

Tikslai – susipažinti su Vilnijos krašto istoriniu ir etnokultūriniu paveldu; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Uždaviniai:

  1. Tęsti ir plėtoti pažintį su tautinių mažumų istorija ir etnokultūra.
  2. Aplankyti Vilnijos krašto svarbiausias ir mums artimiausias vietoves ir objektus.
  3. Sudominti mokinius senoviniais Vilnijos krašto amatais.
  4. Užmegsti ryšį tarp mūsų gimnazijos ir Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnazijos bendruomenių.
  5. Įtraukti į projekto veiklas kuo daugiau abiejų gimnazijų mokinių, pradedant nuo 1 klasės.

Projekto partneriai – Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“  gimnazija.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.

Projektas „Skaitau draugui“

Vykdymo trukmė –  2018 m. spalio mėn. – 2019 m. gegužės mėn.

Tikslas – ugdyti sąmoningą skaitytoją ir klausytoją.

Uždaviniai: susipažinti ir pagal mokinių gebėjimus skaityti įvairias lietuvių liaudies pasakas (1 ir 2 kl.); sklandžiai skaityti pasirinktą A. Lindgren kūrinį „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, jį aptarti (3 ir 4 kl); dalytis skaitymo patirtimi ir noriai išsakyti nuomonę apie perskaitytą tekstą; siekti pažinti save kaip besimokantįjį ir tobulinti savo skaitymo ir klausymo gebėjimus; patirti skaitymo naudą ir teikiamą džiaugsmą, malonumą.

Dalyviai:

1 – 4 klasių mokiniai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Įgyvendinimo terminas –  2017-2020 m.

Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Uždavinys –  modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Projektas „Integruotos literatūros pamokos Rytų Lietuvoje” (kartu su Švietimo draugija „Rytas” vykdomas).

Vykdymo pradžia –  2017-01-30 2018-09-18.

Uždaviniai –  plėsti mokinių literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą, tvirtinti raštingumo bei kūrybiškumo pamatus, prisidėti prie lietuvių literatūros populiarinimo.

Dalyviai  – 1-8, I-IV G klasių mokiniai

Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”.

Įgyvendinimo terminas –  2018-05-31 (Pasaulinė sveikatos diena) – 2018-10-06.

Tikslas –  tobulinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai: suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šalia esančiais bendruomenės nariais; efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese; skatinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi; ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė

Projektas ,,Zipio draugai”

Vykdymo pradžia –  2018-2019 m. m.

Tikslas –  padėti vaikams išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichinės sveikatos ir emocinės gerovės.

Uždaviniai –  mokyti vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie savo jausmus; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; mokyti įveikti kasdienius sunkumus; padėti adaptuotis mokykloje.

Dalyviai – 1 klasės mokiniai

Projektas „Obuolio draugai“

Vykdymo pradžia –  2018-2019 m. m.

Tikslas –  tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų.

Uždaviniai –  suvokti ir kalbėti apie jausmus; mokyti: pasakyti tai, ką nori pasakyti; susidraugauti ir išsaugoti draugystę; kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias; lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai