2017-2018 m. m. projektai


Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001),įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

      Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

image description

Projektas „Europos kinas – kultūrų dialogai“

Pradžia – lapkričio 24 diena

Tikslas – stiprinti moksleivių,  kaip Europos daugiakultūrės visuomenės narių, suvokimą.

Uždaviniai – žiūrėdami ir analizuodami filmus, mokiniai turės galimybę pažinti ir suvokti tam tikrus visuomenės bendravimo kodus, socialinės aplinkos skirtybes – vyks tarpkultūrinis mokymasis.

Dalyviai – 6-12 klasių mokiniai

Partneriai – projektą iš dalies remia Lietuvos Kultūros Taryba.

Projektą įgyvendina Všį KINO SAGA www.kidsfestival.lt


Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė” Įgyvendinimo terminas –  2017-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena) – 2017-11-13 (Pasaulinė gerumo diena).

Tikslas –  tobulinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai: suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šalia esančiais bendruomenės nariais; efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese; skatinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi; ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.


Projektas „Integruotos literatūros pamokos Rytų Lietuvoje” (kartu su Švietimo draugija „Rytas” vykdomas).

Vykdymo pradžia –  2017-01-30 2018-09-18.

Uždaviniai –  plėsti mokinių literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą, tvirtinti raštingumo bei kūrybiškumo pamatus, prisidėti prie lietuvių literatūros populiarinimo.

Dalyviai  – 1-8, I-IV G klasių mokiniai.


Projektas „Mano mokykla“

Vykdymo pradžia –  2017-2018 m. m.

Uždaviniai –  rinkti informaciją apie gimnaziją, jos istoriją, simboliką bei tradicijas; sukurti informacinį stendą; atlikti  tyrimą „Ką aš žinau apie gimnaziją?“; sukurti rašinėlį apie gimnaziją;

aptarti gimnazijos simboliką, išmokti gimnazijos himną; organizuoti dailyraščio konkursą; surengti piešinių „Mano gimnazija“ ir „Gimnazijos herbas“ parodą.

Integracija –veikla integruojama į lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, neformalųjį švietimą ir klasių valandėles.

Dalyviai  1 ir 4 klasių mokiniai.


Projektas „Skaitau draugui

Vykdymo pradžia –  2018 m. vasario mėn.

Uždaviniai –  susipažinti su P. Mašioto ir A. Vaičiulaičio kūryba; sklandžiai skaityti pasirinktus P. Mašioto ir A. Vaičiulaičio kūrinius, juos aptarti; dalytis skaitymo patirtimi ir noriai išsakyti nuomonę apie perskaitytą tekstą; siekti pažinti save kaip besimokantįjį ir tobulinti savo skaitymo ir klausymo gebėjimus; patirti skaitymo naudą ir teikiamą džiaugsmą, malonumą.

Integracija – veikla integruojama į lietuvių kalbos pamokas (ketvirtadieniais) ir klasės valandėles.

Dalyviai  1 ir 4 klasių mokiniai.


Tarptautinis kultūros projektas ,,Istorijos ir kultūros keliu iš Pietryčių į Mažąją Lietuvą”

Vykdymo pradžia –  2018 m. sausio 29 d. –  birželio 29 d.

Tikslas – skatinti tautinių mažumų kultūrų plėtotę; stiprinti pilietines, kultūrines, socialines veiklas ir įgūdžius.

Uždaviniai –  stiprinsime jaunimo pilietinę brandą ir toleranciją, paremtą Pietryčių ir Mažosios Lietuvos istorijos bei kultūros pažinimu.

Dalyviai  – 5-8, I-IV G klasių mokiniai.


Respublikinis projektas „Pradinukų lyga“

Organizatoriai – Lietuvos futbolo federacija

Pradžia – Nuo 2018-03-20

Tikslai – skatinti 1-4 klasių mokinių įsitraukimą į aktyvų laisvalaikį žaidžiant populiariausią pasaulyje sportinį žaidimą futbolą; skatinti bendravimą tarp futbolą žaidžiančių vaikų iš skirtingų mokyklų.

Dalyviai – keturios Vilniaus apskrities komandos, 1-4 klasių mokiniai.


Projektas ,,Zipio draugai”

Vykdymo pradžia –  2017-2018 m. m.

Tikslas –  padėti vaikams išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichinės sveikatos ir emocinės gerovės.

Uždaviniai –  mokyti vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie savo jausmus; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; mokyti įveikti kasdienius sunkumus; padėti adaptuotis mokykloje.

Dalyviai – 1 klasės mokiniai

Projektas „Obuolio draugai“

Vykdymo pradžia –  2017-2018 m. m.

Tikslas –  tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų.

Uždaviniai –  suvokti ir kalbėti apie jausmus; mokyti: pasakyti tai, ką nori pasakyti; susidraugauti ir išsaugoti draugystę; kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias; lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai

1-od-logo-pfc-300x130

„Obuolio draugai“             „Zipio draugai“