2016-2017 m. m. projektai


Projektas „Tautų tiltas“ Įgyvendinimo terminas 2016-06-01- 2016-10-30 Tikslas skatinti šalies mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis mokinių bendravimą.  Uždaviniai:

 1. sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti su lietuvių, lenkų, rusų ,baltarusių papročiais, puoselėti tradicijas bei atskleisti savo mokyklos, tautos savitumą, unikalumą;
 2. ugdyti mokinių pagarbą kitų tautų atžvilgiu, toleranciją ,bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus;
 3. plėtoti mokinių saviraišką, padėti atsiskleisti talentams.

Dalyviai500 mokinių, 50 mokytojų, 30 tėvų (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Armėnų sekmadienio mokykla, Bezdonių J. Slovackio vidurinė mokykla, Lazdynų mokykla).

Laukiami rezultatai Mokyklų bendruomenės, kalbančios įvairiomis kalbomis, susipažins su kitų tautų savitumu, etninės kultūros elementais, papročiais, tradicijomis,  galės jas palyginti; susiras draugų kitose mokyklose, galės bendrauti , o mokytojai  bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi.


Tarpkultūrinio ugdymo projektas „Kino gijos 2“ Įgyvendinimo terminas –  Nuo 2016 m. spalio mėn. (8 sesijos). Projekto išskirtinumas ir aktualumas: Per bendradarbiavimą su skirtingų mokyklų mokiniais, vaikai bus praktiškai įtraukti į aktyvų ir gyvą multikultūrinės visuomenės pažinimo procesą – kuris tiesiogiai siejasi su pilietiško ugdymo programa, o savo patirtis jie sudės į filmų siužetus ir perteiks per patrauklią ir kūrybiškumą skatinančią kino formą. Bendradarbiaujant su asociacija „Kūrybinės jungtys“, projekto metu bus atliekamas dalyvių mokymosi įsivertinimas ir tuo pagrindu projekto paskatintų vaikų pokyčių vertinimas. Į šį procesą siekiama įtraukti ir mokytojus, kartu bus aiškinamasi, kaip kino kūrimo veiklos gali keisti vaikų požiūrį į kitų kultūrų grupes, pilietiškumą, toleranciją. Tikslas – praktiškai papildyti ir įgyvendinti pilietiško ugdymo integruojamąją programą. Uždaviniai:

 1. Supažindinti su kino kūrimo pagrindais, refleksijos procesu.
 2. Skatinti vaikus bendradarbiavimui, kelti diskusijas apie kultūrų įvairovę, pilietiškumą bei savo įžvalgas sudėti į siužetinius pasakojimus ir perteikti per kino formą.

Dalyviai II G ir III G klasės mokiniai


Projektas „Mano mokykla Įgyvendinimo terminas 2016-10-03- 2017-05-30 Tikslas susipažinti su gimnazijos istorija, simbolika ir tradicijomis.  Uždaviniai:

 • rinkti informaciją apie gimnaziją, jos istoriją, simboliką bei tradicijas;
 • sukurti informacinį stendą;
 • atlikti tyrimą „Ką aš žinau apie gimnaziją?“;
 • sukurti rašinėlį apie gimnaziją;
 • aptarti gimnazijos simboliką, išmokti gimnazijos himną;
 • organizuoti dailyraščio konkursą;
 • surengti piešinių „Mano gimnazija“ ir „Gimnazijos herbas“ parodą.

Integracija: Projekto „Mano mokykla“ veikla integruojama į lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų pamokas, neformalųjį švietimą ir klasės valandėles.

Dalyviaipriešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai.

Renginių planas

DataVeiklaIntegruojamas mokomasis dalykasDalyviai
2016 m. spalio ir lapkričio mėn.Supažindinimas su projekto „Mano mokykla“ veikla. Informacijos apie gimnaziją rinkimas ir susisteminimas. Informacinio stendo kūrimas.Apsilankymas gimnazijos muziejuje.Neformaliojo švietimo užsiėmimai, klasės valandėlėsPriešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai
2016 m. gruodžio mėn.Mokinių mintys apie gimnaziją. Apklausa.Lietuvių kalba, klasės valandėlėPradinių klasių mokiniai
2017 m. sausio mėn.Piešinių paroda „Mano gimnazija“.Neformaliojo švietimo užsiėmimas, dailė ir technologijosPriešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai
2017 m. vasario mėn.Rašinys „Ką papasakočiau į gimnaziją atvykusiam svečiui“.Lietuvių kalba3 ir 4 klasių mokiniai
2017 m. kovo mėn.Gimnazijos himnas. Dailyraščio konkursas. Gimnazijos himno mokymasis.Lietuvių kalba, muzikaPriešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai
2017 m. balandžio mėn.Gimnazijos herbas. Piešinių paroda.Pasaulio pažinimas, dailė ir technologijosPradinių klasių mokiniai
2017 m. gegužės mėn.Projekto „Mano mokykla“ apibendrinimas.Klasės valandėlėPriešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai

Laukiami rezultatai: mokiniai susipažins su gimnazijos istorija, simbolika ir tradicijomis, išmoks gimnazijos himną, papildys gimnazijos muziejų projekto metu sukaupta medžiaga.


Projektas „Kelionė į penktą klasę“ Įgyvendinimo terminas –  2016 m. spalis – 2017 m. gegužė Tikslas – supažindinti mokinius su būsima klasės vadove ir dalykų mokytojais. Uždaviniai: išsiaiškinti ketvirtokų lūkesčius. Dalyviai – 4 klasės mokiniai, dalykų mokytojai.


Projektas „Lietuvos ir Lenkijos kultūros pėdsakais“ Įgyvendinimo terminas –  2017 m. sausis – birželis Tikslas – plėtoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą, ugdyti kalbinius įgūdžius, socialines kompetencijas, užtikrinančias tautinės kultūros puoselėjimą. Uždaviniai: Stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir toleranciją, paremtą bendros Lietuvos ir Lenkijos kultūros bei tradicijų pažinimu; ugdyti, skatinti ir puoselėti pagarbą lietuvių ir lenkų tautų tarpkultūriniam savitumui; išreikšti savo kultūros savitumą Lenkijos liaudies tradicijų ir papročių kontekste. Dalyviai – 5-8,I-III G klasės mokiniai, mokytojai.


VšĮ BARDAI LT vykdomas projektas „Dainų dialogai Vilnijos krašte“ Įgyvendinimo terminas –  nuo 2017 m. kovo mėn. Tikslas – supažindinti mokinius su jaunais kūrėjais, jų kūryba. Dalyviai – I-IV G klasių mokiniai.


Šalies projektas „Dovana Lietuvai“ Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gegužės 24 d. – 2018 m. Tikslas – dovanoti gerus darbus savo šaliai artėjančio Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Uždaviniai: skatinti bendruomeniškumą ir vienybės jausmą bei sukurti vieną didelę šventę, teikiant dovanas Lietuvai. Veikla – Koncertas „Aušta aušrelė“. Dalyviai – visa Kalvelių „Aušros“ bendruomenė.


Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė” Įgyvendinimo terminas –  2017-04-07 (Pasaulinė sveikatos diena) – 2017-11-13 (Pasaulinė gerumo diena).

Tikslas –  tobulinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai: suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgą nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir šalia esančiais bendruomenės nariais; efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą; puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias globojant gamtą, ugdant gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padedant vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją; prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese; skatinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi; ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo džiaugsmą.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.


Šalies projektas „Darom“ Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gegužė – 2018 m. kovas Tikslas – paminėti 2018-aisiais metais minimą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Uždaviniai: šia iniciatyva bus skatinamas mūsų bendruomenės pilietinės aktyvumas. Dalyviai – visa Kalvelių „Aušros“ bendruomenė.


ITC vykdomo projekto Saugesnis internetas „Saugus internete ir vasara!“ renginys „Aš saugus internete“ Įgyvendinimo terminas – 2017-06-08 Tikslas – mokyti vaikus būti atsakingais interneto vartotojais. Uždaviniai: organizuoti mokiniams veiklas saugesnio interneto tematika. Dalyviai – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių mokiniai.


„Obuolio draugai“          „Zipio draugai“