2015-2016 m. m. projektai


2015-2016 m. m. buvo paskelbti Mokyklos bendruomenės metais. Jiems paminėti Švietimo ir mokslo ministerija inicijavo švietimo įstaigų bendruomenių konkursą. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazija. Konkursui iš viso buvo pateikta per 300 įvairių sričių tvarių mokyklų ir mokinių tėvų bendradarbiavimo pavyzdžių.

Džiaugiamės, kad

Švietimo ir mokslo ministerijos atrankos komisija mūsų gimnazijoje įgyvendintam ir Mokyklos bendruomenės metų konkursui pateiktam projektui „Tradicijų pynė“ skyrė II vietą tarp Vilniaus apskrities projektų.

  VALIO!!!


„Obuolio draugai“          „Zipio draugai“


   Mūsų gimnazija dalyvauja eTwinning projekte “Mano mokykla”. Projektas apima bendravimą ir keitimąsi informacija tarp Lietuvos bei Europos mokyklų.


   2015-11-09 – 2016-04-08 mūsų gimnazijoje vykdomas projektas „Tradicijų pynė“. Projektas skirtas skatinti bendruomeniškumą ir išsaugoti savo krašto paveldą puoselėjant etnokultūrines tradicijas. Jis svarbus tuo, kad gimnazijos bendruomenė turės galimybę suvokti ir išreikšti kultūros savitumą liaudies papročių kontekste, suburti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius bei skatinti skirtingų kartų bendravimą ir bendradarbiavimą.

   Planuojama projekto veiklas integruoti į lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, istorijos, geografijos, muzikos, kūno kultūros, dailės ir technologijų pamokas, neformalųjį švietimą ir klasių valandėles bei organizuoti bendras gimnazijos bendruomenės veiklas (edukacinius užsiėmimus, susitikimus, parodas, renginius) integruojant etnokultūrinį ugdymą.


   Mūsų gimnazija penktus metus dalyvauja respublikiniame „Sveikatiados“ projekte.

   Projektas „Sveikatiada“ –  socialinė iniciatyva, kuria ugdomi vaikų sveikos gyvensenos įpročiai. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien mokiniai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

   Mūsų gimnazijos mokiniai noriai dalyvauja šiame projekte, nes jiems patinka sportas ir sveikas gyvenimo būdas.


   „Einšteino laboratorija“

   Vykdymo pradžia  –  nuo spalio 1 d. iki  gruodžio 10 d.

  Tikslas – parodyti vaikams, kad mokslas ne tik sunkus, bet įdomus ir labai reikalingas mūsų kasdieniniame gyvenime.

   Dalyviai    pradinio ugdymo mokiniai


„Antinikotininis klubas“

   Trukmė – 7 mėnesiai.

   Tikslas – teikti efektyvią ir prieinamą pagalbą 7 – 8 klasių mokiniams, norintiems nepradėti arba mesti rūkyti.

   Uždaviniai:

 • organizuoti grupinius užsiėmimus 7 – 8 kl. mokiniams, kurių metu lavinama emocijų raiška, bendravimo įgūdžiai, savęs pažinimas;
 • organizuoti individualias konsultacijas mokiniams, norintiems nepradėti arba mesti rūkyti.

   Dalyviai  –7- 8 kl. mokiniai.


ESF Akademijos projektas „Pasimatuok profesiją“

   Vykdymo pradžia  – 2015 – 2016 m. m. (nuo  rugsėjo 28 d.)

   Tikslas – suteikti mokiniams galimybę „pasimatuoti“ profesiją.

   Uždaviniai:

 • dalyvauti interaktyviose paskaitose apie įdomiausias profesijas“ iš pirmųjų lūpų“;
 • varžytis atliekant užduotis su kitomis ESF Akademijoje dalyvaujančiomis komandomis;
 • apie savo komandos pasiekimus bei iniciatyvas pasakoti ESF iniciatyvų žemėlapyj

   Dalyviai – I G klasės mokiniai


Kartu su Švietimo draugija „Rytas” vykdomas projektas „Integruotos literatūros pamokos Rytų Lietuvoje”.

   Vykdymo pradžia –  2015-11-23 2016-03-08.

   Uždaviniai –  plėsti mokinių literatūrinį akiratį, skatinti skaitymo kultūrą, tvirtinti raštingumo bei kūrybiškumo pamatus, prisidėti prie lietuvių literatūros populiarinimo.

   Dalyviai  – 1-8, I-IV G klasių mokiniai.


    Kartu su Vilniaus r. pedagogine psichologine tarnyba vykdomas projektas „Tu gali įveikti stresą“. Biofeedback (angl. biologinis grįžtamasis ryšys) pagalba lavinami žmogaus savikontrolės ir savireguliacijos įgūdžiai, gerinama emocinė būsena. Šis metodas padės spręsti streso valdymo, dėmesio, koncentracijos, savireguliacijos problemas, kartu augs mokymosi pažanga bei mokymosi motyvacija.

   Vykdymo laikas: 2015 – 2016 m. m.

   Uždaviniai:

 • organizuoti streso valdymo seminarus mokytojams ir mokiniams;
 • atlikti anketinę mokinių ir mokytojų apklausą ir įvertinti patiriamo streso gimnazijoje lygį;
 • pravesti 20 konsultacijų vaikams, panaudojant Biofeedback įrangą.

   Dalyviai  – mokytojai ir II G kl. mokiniai


   Integruotas (lietuvių kalbos, anglų kalbos ir gamtos ir žmogaus) projektas „Drugelio gyvenimo ciklas“ / „Butterfly life cycle“.

   Aprašymas – mokiniams ir jų tėvams suteikti paprasčiausių žinių, susijusių su aplinka ir jos apsaugos tikslais. Susipažinę su metamorfozės procesu iš arčiau, mes lengviau suprastume mus supantį paslaptingą vabzdžių mikropasaulį, sužinotume, kokia svarbi vabzdžių reikšmė mitybinėje grandinėje, galėsime kontroliuoti vabzdžių, turinčių ūkinę reikšmę, gausumą.

   Vykdymo pradžia –  2015 m.  lapkričio 9-30 d.

Tikslai:

 • ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką ir gamtą.
 • suteikti mokiniams žinių apie nariuotakojų svarbą.
 • skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.

Uždaviniai:

 • įtraukti mokinius į aplinkosauginį  ugdymą.
 • skatinti ir plėtoti vaikų norą pažinti ir tyrinėti aplinkinį pasaulį.
 • puoselėti pagarbą gyvybei, atsakomybę už ją.
 • ugdyti vaikų bendravimą su gamta.
 • supažindinti su vabzdžių kilme, klasifikacija ir kūno sandara.
 • pažinti Lietuvos nariuotakojus.
 • lavinti gebėjimus naudoti įvairias kompiuterines programas (Word, Paint, Power Point).
 • skatinti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

   Dalyviai  – 5-6 klasių mokiniai.