Vaiko gerovės komisija


VGK DARBO GRUPĖ

Komisijos pirmininkė – Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja – Edita Makarova,  socialinė pedagogė metodininkė

Sekretorė – Jekaterina Zvereva, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, III G klasės vadovė

NARIAI:

Kristina Užubalytė – Lapinskienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

Gražina Suboč – matematikos mokytoja metodininkė, 7 klasės vadovė

Aliona Bakulo – Kalvelių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Joana Mikulevič – informacinių technologijų mokytoja, matematikos mokytoja, 5 klasės vadovė

TIKSLAS – užtikrinti bendruomenės saugumą, skatinant pozityvų mokinių elgesį ir kuriant tvarų, emociškai saugų ir sveiką gimnazijos klimatą.

UŽDAVINIAI:

1. Rūpintis pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu, efektyvinti mokymosi pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.

2. Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą, atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų mokinių poreikius.

3. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinę veiklą.

4. Bendradarbiauti su gimnazijos savivaldos, savivaldybės institucijomis bei organizacijomis.

5. Konsultuoti gimnazijos bendruomenę vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, vaiko teisių apsaugos, prevencijos, saugumo užtikrinimo klausimais.