Darbo užmokestis

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30)

PareigybėsKoeficiento vidurkis
Direktorius11,37
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui10,48
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams6,59
Mokytojas6,91 – 7,59
Vyresnysis mokytojas7,6 – 8,05
Mokytojas metodininkas8,12 – 8,62
Logopedas5,47
Bibliotekininkas5,52
Socialinis pedagogas metodininkas7,48