Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

  • Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Vykdymo trukmė –  2017-2020 m.

Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Uždavinys –  modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Nuo 2017 metų kovo 22 d. iki šių metų liepos mėnesio Kalvelių „Aušros“ gimnazija, bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo aprūpinimo centru, ir ES paramos fondu, dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio metu gimnazija modernizavo gamtos ir technologijų mokslų mokymosi aplinką. Gimnazija praturtino savo laboratorinės įrangos, priemonių įvairovę ir darbų metodikas. 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pasaulio pažinimas apima visas svarbiausias vaikui visuomeninės (socialinės) ir gamtinės aplinkos sritis. Viena iš tokių sričių yra gamtamokslinis ugdymas.

Pradinėse klasėse gamtamokslinio ugdymo veiklos sudaro sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus. Gamtamoksliniu ugdymu pradinėje mokykloje siekiama, kad vaikai įgytų būtiniausių žinių apie aplinką, juos supančią gamtą, išsiugdytų reikalingų gebėjimų pažinti pasaulį, išsiugdytų vertybines nuostatas, laiduojančias moralų, atsakingą santykį su aplinka, gyvąja ir negyvąja gamta.

Dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalykui numatyto laiko skiriama stebėjimams, bandymams, tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje. Gautos priemonės naudojamos per įvairių dalykų pamokas: pasaulio pažinimo, matematikos, fizinio ugdymo.

Priemonės saugomos uždarose spintose ir, prireikus jų bandymams, tyrinėjimams, jos naudojamos klasėje, gamtoje, stadione.

Yra parengtas stendas, kuriame demonstruojamos nuotraukos iš pamokų, kuriose buvo panaudotos priemonės, skirtos gamtamoksliniam ugdymui.