Vizija, misija

Vizija

Kalvelių “Aušros“ gimnazija –moderni, saugi, nuolat besimokanti, tenkinanti augančius mokinių poreikius bei stiprinanti tautiškumą ir pilietiškumą daugiakultūrėje aplinkoje gimnazija. 

Misija

Gimnazija ugdo tolerantišką, kūrybišką, turintį tapatumo jausmą mokinį, padeda įgyti kompetencijų, būtinų tolimesniam, socialiai saugiam  gyvenimui.

Filosofija

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias, neužtenka egzistuoti, reikia būti, neužtenka norėti, reikia veikti.

Johanas Volfgangas Gėtė

Vertybės

  • Atsakomybė
  • Tobulėjimas
  • Veiklumas
  • Savigarba ir tolerancija
  • Pilietiškumas
  • Kūrybiškumas

Prioritetai

  • Skirtingų gebėjimų mokinių mokymosi motyvacijos, atsakomybės už savo mokymąsi kėlimas ir pažangos siekimas.
  • Mokinių emocinės savijautos, savęs pažinimo gerinimas.
  • Pilietiškumo ir tautinio tapatumo ugdymas daugiakultūrėje aplinkoje.

Strateginis tikslas: veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.      Tikslas: organizuoti mokymą(si) atsižvelgiant į mokinių skirtybes, jų įvairovę, asmens ypatumus.

           Uždaviniai:

1.1.     Sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes.

1.2.Diegti atnaujintą ugdymo turinį (UTA) pagal naujas atnaujintas Bendrąsias programas.

1.3.Stiprinti mokinių domėjimąsi STEAM dalykais.

            Strateginis tikslas: tikslingo ir įvairiapusiško mokymosi virtualioje aplinkoje organizavimas.

2.      Tikslas – efektyviai naudoti esamą IKT išteklių bazę.

2.1.Uždavinys – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams dirbti modernioje aplinkoje.

3.      Tikslas – gerinti mokinių emocinę savijautą, savęs pažinimą.

3.1.  Uždavinys – puoselėti pozityvias vertybes ir kurti saugią aplinką.