Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams. Taip pat gimnazijoje veikia ir kitos gimnazijos savivaldos institucijos.

GIMNAZIJOS TARYBA 2022-2023 M. M.

MOKYTOJŲ ATSTOVAI

 1. Jolanta Pašutienė – gimnazijos tarybos posėdžių sekretorė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 2. Gražina Suboč – gimnazijos tarybos narė, matematikos mokytoja metodininkė;
 3. Inga Meleikienė – gimnazijos tarybos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Valentina Fedorovič – gimnazijos tarybos narė, muzikos mokytoja metodininkė.

TĖVŲ ATSTOVAI

 1. Olga Aleksandravičienė – gimnazijos tarybos pirmininkė;
 2. Božena Glotko – gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja;
 3. Daiva Pugačiovienė – gimnazijos  tarybos narė.

MOKINIŲ ATSTOVAI

 1. Nikol Šostak – II G klasės mokinė, narė.
 2. Daren Tomaševič – III G klasės mokinys, narys.
 3. Dominik Šapovalov – II G klasės mokinys, narys.

BENDRUOMENĖS ATSTOVAI

 1. Vilija Novicka – RDKC Kalvelių skyriaus administratorė
 2. Kristina Naimovič – RDKC Šumsko skyriaus administratorė.

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS 2022-2023 M. M.

 1. Ugdymo proceso bei nuotolinio mokymo(-si) organizavimo klausimų sprendimas.
 2. Gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimo ir bendravimo skatinimas ugdymo procese.
 3. Mokinių aprūpinimo ugdymo procesui reikalingomis priemonėmis klausimų sprendimas.
 4. Įvairiapusės pagalbos teikimas, kuriant palankią gimnazijos aplinką ir mikroklimatą.

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M.

Tikslas:

Teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą.

Uždaviniai:

 1. Aptarti 2022-2023 m. m. gimnazijos veiklos planą, ugdymo planą.
 2. Skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir bendravimą ugdymo procese.
 3. Stiprinti didžiavimosi gimnazija kultūrą bei atvirumą visuomenei.

Gimnazijos tarybos nuostatai


Atnaujinta: 2022-09-01