2020-2021 m.m. projektai

Vykdomi projektai 2020-2021 m. m.

 • Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 (finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis).

Vykdymo trukmė – 2019-2022 m.

 • Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

Vykdymo trukmė –  2017-2020 m.

Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Uždavinys –  modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių.

Tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose.

PROJEKTO ĮGYVENDINTOS VEIKLOS

 • Projektas „Mokomės bendrauti“, tarptautinė programa ,,Obuolio draugai”

Vykdymo trukmė –  2020-2021 m. m.

Tikslas –  tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų.

Uždaviniai –  suvokti ir kalbėti apie jausmus; mokyti: pasakyti tai, ką nori pasakyti; susidraugauti ir išsaugoti draugystę; mokyti kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias; lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Dalyviai – 3 klasės mokiniai

 • Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”.

Vykdymo trukmė –   2019 m. rugsėjis – 2020 m. lapkritis.

Tikslas –  tobulinti ekologinio švietimo projekto ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ dalyvių, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių, pažinimo ir gamtamokslinę kompetencijas įgyvendinant projekto uždavinius ir skatinti jų partnerystę.

Uždaviniai:

 1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant moliūgus bei egzotinius augalus nuo sėklytės iki brandaus augalo kartu su pedagogu ir (ar) bendruomenės nariais.
 2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos partnerystę bei bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.
 3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, ugdyti jo gamtojautą, pagarbą gyvybei ir dvasingumą, ekologinę savimonę, sveiką gyvenseną, padėti vaikui pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją globojant gamtą, auginant ir tyrinėjant augalus.
 4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo(-si) erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.
 5. Skatinti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės, dalintis įspūdžiais, patirtimi.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai.

 • Projektas „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemone 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.

Vykdymo trukmė –   2014–2020 m. m.

Tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

Uždavinys – įgyvendinti sveikos gyvensenos principus ugdančias veiklas vaikams ir paaugliams iki 18 metų.

Projekto veiklos: švietėjiškų ir informacinių sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdо veiklų organizavimas; sveikos gyvensenos principus ugdančių veiklų organizavimas.
Dalyviai – vaikai ir paaugliai iki 18 metų amžiaus.

 • Gimnazijos projektas  „Skaitau draugui“.

Vykdymo trukmė –   2020 m. spalis – 2021 m. gegužė.

Tikslas – ugdyti sąmoningą skaitytoją ir klausytoją.

Uždaviniai:

 1. Susipažinti ir pagal mokinių gebėjimus skaityti įvairias lietuvių liaudies ir autorines pasakas.
 2. Dalytis skaitymo patirtimi ir aktyviai išsakyti nuomonę apie perskaitytą tekstą. 
 3. Tobulinti savo skaitymo ir klausymo gebėjimus.
 4. Patirti skaitymo naudą ir teikiamą džiaugsmą, malonumą.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai.

 • „Transparency International“ Lietuvos skyriaus kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje projektas„Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose“.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai pasaulyje paplitęs moksleivių ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo modelis, kai moksleiviams leidžiama dalyvauti ir prisidėti sprendžiant dėl dalies mokyklos biudžeto lėšų panaudojimo.

Pradžia –  2021 m. vasario – gegužės mėnesiais.

Tikslas – įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje, kuris taptų dar vienu geruoju pavyzdžiu Lietuvoje, kai visi gimnazijos moksleiviai yra įtraukiami į viešųjų sprendimų priėmimą gimnazijoje ir prisideda prie gimnazijos biudžeto dalies paskirstymo.

Dalyviai – 5-8, I-IV gimnazijos klasių moksleiviai.