2021-2022 m. m. projektai

 • „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 (finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis).

Vykdymo trukmė – iki 2022 m.

Tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose.

Dalyviai – 5-8 klasių mokiniai.

KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS

 • Projektas ,,Zipio draugai”.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas –  padėti vaikams išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų geresnės psichinės sveikatos ir emocinės gerovės.

Uždaviniai –  mokyti vaikus kaip suvokti ir kalbėti apie savo jausmus; ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; mokyti įveikti kasdienius sunkumus; padėti adaptuotis mokykloje.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai.

 • „Mokomės bendrauti“, tarptautinė programa ,,Obuolio draugai”.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas –  tobulinti jau turimus bei padėti vaikui įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų.

Uždaviniai –  suvokti ir kalbėti apie jausmus; mokyti: pasakyti tai, ką nori pasakyti; susidraugauti ir išsaugoti draugystę; mokyti kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams; įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias; lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

Dalyviai – 3 klasės mokiniai.

Tarptautinis eTwinning projektas „SE7EN“.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas – siekiama, kad mokiniai sužinotų ir tyrinėtų septynis pasaulio stebuklus.

Uždaviniai –  turės galimybę susipažinti su įvairių kultūrų įvairove ir išsiugdyti teigiamas vertybes bei nuostatus, įskaitant drąsą ir įsipareigojimą gyventi pagal visuotines vertybes ir pagarbiai elgtis su kitais; bendraudami vartos anglų kalbą ir lavins savo gimtosios kalbinius įgūdžius; naudos daug įdomių IKT priemonių ir taip lavins IKT įgūdžius; bus raginami stebėti ir domėtis įvairiomis kultūromis.

Dalyviai – 4 klasės mokiniai.

 • Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas“.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas – spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas; apmokyti vaikus naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėsti žinias apie sveiką gyvenseną, aptarti  lyčių ir asmenų nediskriminavimo klausimus.

Dalyviai – paaugliai nuo 16 metų amžiaus (I-III G kl.)

 • Respublikinis projektas „Sveikatiada“.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir moksleiviams patraukliomis priemonėmis ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą.

Dalyviai – gimnazijos mokiniai.

 • „Transparency International“ Lietuvos skyriaus kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje projektas„Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose“.

Vykdymo trukmė –  2021-2022 m. m.

Tikslas – įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje, kuris taptų dar vienu geruoju pavyzdžiu Lietuvoje, kai visi gimnazijos moksleiviai yra įtraukiami į viešųjų sprendimų priėmimą gimnazijoje ir prisideda prie gimnazijos biudžeto dalies paskirstymo.

Dalyviai 5-8, I-IV G kl. mokiniai.

 • Gimnazijos projektas ,,Tiltas į 5 klasę“.

Vykdymo trukmė: 2021 m. spalis – 2022 m. gegužė

Tikslas –  padėti mokiniams pasiruošti prisitaikyti prie pokyčių, adaptuotis prie naujos aplinkos bei mokymosi sistemos.

Uždaviniai: supažindinti mokinius su būsima klasės vadove ir dalykų mokytojais; stiprinti savarankiškumo įgūdžius, atsakomybės jausmą; lavinti mokėjimą mokytis, bendradarbiauti;

komunikuojant su kitų dalykų mokytojais, padėti mokiniams jaustis komfortiškai, saugiai ir ramiai naujoje mokymosi aplinkoje.

Dalyviai – 4 klasės mokiniai, 4 klasės vadovė (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ana Kairienė) ir dalykų mokytojai.

 • Gimnazijos projektas „Mano gimnazijos istorija“.

Vykdymo trukmė: 2021 m. lapkritis – gruodis.

Tikslas – susipažinti su gimnazijos istorija, simbolika ir tradicijomis.

Uždaviniai: rinkti informaciją apie gimnaziją, jos istoriją, simboliką bei tradicijas; sukurti klasės informacinį stendą „Mano gimnazijos istorija“; atlikti apklausą „Ką žino suaugę apie mūsų gimnaziją?“; aptarti gimnazijos simboliką, išmokti gimnazijos himną; organizuoti dailyraščio konkursą „Gimnazijos himnas”; sudominti mokinius Kalvelių „Aušros” gimnazijos istorija; mokyti mokinius dirbti grupėse, bendradarbiauti; lavinti mokinių informacinius įgūdžius ieškant informacijos, ją apdorojant; skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, meninę ir kūrybinę raišką.

Dalyviai – 4 klasės mokiniai, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ana Kairienė.

 • Gimnazijos projektas „Žodžių dėžutė“.

Vykdymo trukmė – 2022 m. vasario-kovo mėn.

Tikslas – plėsti ir turtinti mokinių žodyną.

Uždaviniai:  įvairių veiklų metu plėtoti sakytinę mokinių kalbą; pratinti mokinius nuolat refleksuoti savo kalbą; kaupti nežinomus žodžius „Žodžių dėžutėje“.

Dalyviai – 2 klasės mokiniai

 • Gimnazijos projektas „Tyrinėjame augalus“.

Vykdymo trukmė – 2022 m. balandžio-gegužės mėn.

Tikslas – skatinti supančios aplinkos pažinimą, kūrybiškai organizuojant veiklas bei sudarant sąlygas vaikų patyriminiam ugdymui(si), kūrybiškumui ir emocinio ryšio su gamta formavimuisi.

Uždaviniai –  stebėti gamtos atbudimo pavasarį požymius; siekti, kad vaikai, atlikdami įvairią veiklą, domėtųsi ir žavėtųsi gamtine aplinka, patirtų pažinimo džiaugsmą; ugdyti pagarbą aplinkai, atsakomybę už jos išsaugojimą ir saugaus elgesio gamtoje įgūdžius; sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).

Dalyviai – 1 klasės mokiniai.

 • Integruotas projektas „Mokytojas: profesija ar pašaukimas?“.

Vykdymo trukmė – iki spalio 7 d.

Tikslas – kad mokiniai pajustų „mokytojavimo skonį“.

Uždaviniai –  kurti glaudesnį mokytojų ir mokinių ryšį, skatinti mokinius pažinti savo stipriąsias asmenybės puses, formuoti kūrybinių idėjų, viešo pasisakymo įgūdžius; kūrybiškumo ugdymas.

Dalyviai – 5-12 kl. mokiniai ir mokytojai.

 • „Mokykla – antrieji namai“.

Vykdymo trukmė – spalio 29 d.

Tikslas –  skatinti gimnazijos mokinių ir mokytojų bendruomeniškumą bei mokinių meninę saviraišką.

Dalyviai – gimnazijos bendruomenė.

 • Lietuvių kalbos projektas „Kirčiavimo ambasadoriai“.

Tikslas –  skatinti mokinius bei mokytojus dalykininkus taisyklingai kirčiuoti terminus įvairiais linksniais.

Uždaviniai –  atrinkti 30 dažniausiai vartojamų matematikos, fizikos, istorijos, lietuvių kalbos, biologijos, geografijos, muzikos bei dailės terminų bei juos sukirčiuoti; parengti dešimties terminų, kuriuos ne visada kirčiuojame tinkamai, vienaskaitos vardininko, vienaskaitos įnagininko bei daugiskaitos galininko  kirčiavimo lenteles; integruojant įvairių dalykų gebėjimus ir meno priemones, kūrybingai pateikti įvairių užduočių.

Dalyviai – II G klasės mokiniai.

 • Lietuvių kalbos projektas „Frazeologizmai po padidinamuoju stiklu“.

Vykdymo trukmė – 2021-2022 m. m.

Tikslas – palyginti lietuvių ir lenkų frazeologizmus. Atskleisti panašumus ir skirtumus bei vartojimo dažnumą.

Uždaviniai –  kūrybiškai pateikti frazeologizmų pavyzdžių, aiškinti jų reikšmes, skatinti vartojimą. Atlikti frazeologizmų vartojimo dažnumo tyrimą gimnazijoje. Parengti pristatymą.

Dalyviai – 5-8, I-II G klasių mokiniai.

 • „Europos kalbos muzikoje“.

Vykdymo trukmė – 2021-09-24

Tikslas – paminėti Europos kalbų dieną.

Uždaviniai –  Stiprinti kalbų mokymąsi visą gyvenimą.

Dalyviai –      5-12 klasių mokiniai.

 • Pradinio ugdymo projektas  „Skaitau draugui“.

Vykdymo trukmė –   2021 m. spalis – 2022 m. gegužė.

Tikslas – ugdyti sąmoningą skaitytoją ir klausytoją.

Uždaviniai –  susipažinti ir pagal mokinių gebėjimus skaityti įvairias lietuvių liaudies ir autorines pasakas; dalytis skaitymo patirtimi ir aktyviai išsakyti nuomonę apie perskaitytą tekstą; tobulinti savo skaitymo ir klausymo gebėjimus; patirti skaitymo naudą ir teikiamą džiaugsmą, malonumą.

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-4 klasių mokiniai.