Ugdymas karjerai

TIKSLAS

            Efektyviai teikti karjeros ugdymo paslaugas, panaudojant gimnazijos išteklius, sudarant palankesnes sąlygas užtikrinant, kad mokinių turimi gebėjimai ir interesai sutaptų su esamomis mokymosi ir užimtumo galimybėmis.

UŽDAVINIAI

 • Organizuoti gimnazinių klasių ugdymą, orientuojant mokinius profesinei veiklai.
 • Motyvuoti besimokančius.
 • Supažindinti su karjerai svarbių asmenybių charakteristikomis, socialine aplinka ir socialinių vaidmenų įvairove.
 • Parodyti, kaip rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
 • Nagrinėti prisitaikymą prie nuolat kintančių rinkos sąlygų.
 • Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus) profesinio orientavimo klausimais.
 • Mokyti mokytis ir taikyti laisvalaikio veiklą, tobulinant karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
 • Bendradarbiauti su tėvais (globėjais), klasių vadovais, mokytojais, kitais vaikus ugdančiais specialistais profesinio orientavimo klausimais.

DARBO GRUPĖ

 1. Nina Bašajevienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė
 2. Jekaterina Zvereva, tikybos mokytoja – pavaduotoja
 3. Božena Glotko, bibliotekininkė, 3, II G klasių mokinių mama – narė
 4. Anželika Valiavičienė, spec. pedagogė – narė
 5. Daren Tomaševič, III G kl. mokinys – narys.

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

http://www.mukis.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

http://www.aikos.smm.lt

http://www.lamabpo.lt/studiju-programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: http://www.europass.lt/cv

DARBO PAIEŠKA

Darbo paieškos portalai: http://www.cv.lt/index.do