Prevencinė veikla

Gimnazijoje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Gimnazijoje veikia elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje ,,Patyčių dėžutėhttps://patyciudezute.lt

Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Atnaujinta: 2022-09-01