Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Pagrindinio ugdymo programa Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis

Pamokų tvarkaraštis