Pasiekimų patikrinimas

Brandos egzaminai

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Brandos egzaminų tvarkaraščiai:

Mokyklos brandos egzaminų rezultatų tendencija:


Informacija apie egzaminus: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai

Brandos egzaminai

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos darbas

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/brandos-darbas

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302

Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A

PUPP

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis


Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

NMPP

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų gimnazijos ataskaitos

4 Klasė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m.


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m.

6 Klasė


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m.

8 Klasė


Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Atnaujinta: 2022-09-01