Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas informacinių technologijų mokytojas Dmitrij Trukšin

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.  

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – informacinių technologijų mokytoją, Dmitrijų Trukšiną, tel. (8 5) 495179, el. pašto adresu: duomenu.apsauga@ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt , Margių g. 1a, Kalvelių k., Vilniaus r.


Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo