Išsilavinimo pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimas

Prašymus dėl išsilavinimo pažymėjimų dublikatų išdavimo priima raštinės vedėja : Julija Petrulevič

Brandos atestatai ir kiti pažymėjimai gimnazijoje išduodami remiantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9CFE15EB6DA