Gimnazijos tvarkos bei taisyklės

1. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės
2. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas
3. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos pedagogų etikos kodeksas
4. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos žmonių evakavimo planas
5. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
6. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
7. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
8. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
9. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas  
10. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
11. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas
12. Maitinimo organizavimo Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos tvarkos aprašas  
13. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
14. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas
15. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokomojo dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas
16. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės organizavimo tvarkos aprašas
17. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas
18. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos saugaus elgesio internete taisyklės
19. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės
20. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos naudojimosi kompiuteriais taisyklės
21. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
22. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokytojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
23. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas
24. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
25. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas
26. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
27. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
28. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos vidaus kontrolės politika
29. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos pirmosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas
30. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas
31. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas   
32. Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 
33. Naudojimosi Vilniaus r. Kalvelių „Aušros” gimnazijos biblioteka taisyklės
34.Socialinės pilietinės veiklos Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas
35.Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos mokinių apskaitos tvarkos aprašas