Mokinių priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Priimant į gimnaziją gimnazijos direktoriui pateikiami dokumentai:

  • prašymas priimti mokytis nurodant ugdymo programą, klasę ir mokymosi formą;
  • priimamo mokytis asmens tapatybės dokumentas arba gimimo liudijimas (kopija);
  • priimamo mokytis asmens gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas (pageidaujantiems mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (pageidaujantiems tęsti mokymąsi);
  • vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), išduotas ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.;
  • dvi vaiko dokumentinės nuotraukos (formatas 2×3);
  • asmens bylos kopija (pažyma apie mokslo pasiekimus ir kt.);
  • į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
  • priešmokyklinio ugdymo grupė komplektuojama iki gegužės 31 d. Vaikų, priimtų į grupes, sąrašai (vaiko vardas ir pavardė) skelbiami iki birželio 15 d.