ES projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama mokyklai

2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos

https://www.esinvesticijos.lt

Projektas „Kokybės krepšelis“

Gimnazija 2019–2023 m. dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigos veikloje.

Daugiau informacijos apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2017–2021 m. gimnazija dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamame 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu gimnazija buvo aprūpinta pagal 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaičių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos priemonių bei įrangos komplektais, taip pat kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, o mokytojams buvo sukurta metodinė medžiaga dėl mokinių gebėjimų ugdymo naudojantis projekto metu gautomis mokymo priemonėmis ir įranga, kurią galima rasti projekto interneto svetainėje ,,Vedlys“ https://www.vedlys.smm.lt  

Daugiau informacijos apie projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

Daugiau apie projektą

Projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

2009–2013 m. gimnazija dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“

2009–2013 m. gimnazija dalyvavo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės „Technologijų, gamtos mokslų, menų ir kitų mokslų mokymo infrastruktūros mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ projekte ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, įgyvendinant ,,Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP+).